ГРИЖАТА ЗА ДЕТЕТО В ИСЛЯМСКОТО СЕМЕЙСТВО

 

/материалът е предоставен от Надя ,община Сатовча- изследовател  "ПР на обредите и обичаите/

 
 

   Реалната преценка за мястото на грижата в ислямската религия за детето, можем да разберем от изключително ранния период, в който започва грижата за детето в ислямското семейство. Причина за това е фактът, че религията ни отделя специално внимание и загриженост за потомството и неговите добри качества, започвайки с грижата за детето много преди това дете да бъде родено, а именно от момента, когато младежът започва да мисли за женитба и изграждане на семейство.

   Това е така, защото ислямът определя като една от основните цели от изграждането на семейството придобиването на праведно потомство, което да поеме от своите бащи тежестта на животал По изключителен начин ислямът очертава пътя, по който да бъде осъществено това като поставя определени религиозни качества, което гарантира доброто потомство.Ето един пример - забраната на прелюбодействието и приближаването към него както се казва в стих от свещения коран ...и не приближавайте прелюбодеянието, защото това е недостойно деяние и лош пример освен това, ислямът като начин на живот забранява всякакъв вид бракосъчетания, които водят до развала на морала, а също той ограничава и групи жени, с които нямат право мюсюлманите да сключват брак.

 
 

1.Изборът на майката- определящ фактор за грижата за детето

 
 

2.Грижа за детето по време на бременността

 
 

3.Грижа за детето след неговото раждане

 
 

4.Право на детето за получаване на добро възпитание