ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И НИВО НА ЗАЩИТА НА МАЙЧИНСТВОТО НА РАБОТНОТО МЯСТО

 

1.    Глобално ниво

1.1           Международни инструменти:

       Всеобща декларация за правата на човека -1948 г.

       Международна конвенция за икономическите, социалните и културните права- 1966 г.

       Международна конвенция за гражданските и политически права-1966 г.

       Конвенция за елиминиране на всички форми на дискриминация срещу жените- 1979 г.

       Международен кодекс за заместителите на кърмата- 1981 г.

       Последвалите съответни резолюции на СЗА- 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1994, 1996, 2001, включително

Глобалната стратегия за хранене на бебетата и малките деца- 2002 г.

       Конвенцията за правата на детето- 1989 г.

       Декларация на невинните- 1990 г.

       Пекинската платформа за действие- 1995 г.

1.2           Конвенции на МОТ и Препоръки- конвенциите определят минимум стандартите за работа. Страните, ратифицирали конвенциите трябва да ги изпълняват като международен закон. Препоръките дават детайлни насоки или предлагат по- високи стандарти.

1.3           Конвенциите за защита на майчинството и Препоръките включват следното:

       К3, 1919 г.

       К183, 2000 г.

       К103, 1952 г. /прекратена е ратификацията й/

       П95, 1952 г.

       П191, 2000 г.

2.    Регионално ниво

       Регионалните директиви и споразумения: В много региони на света се сключват такива споразумения, които подсилват, а в много случаи и определят националните правила за условия на работа и третиране на работниците. Такива са : Европейският съюз, Африканският съюз, Асоциацията на Югоизточните азиатски нации, Североамериканското споразумение за свободна търговия и др.

3.    Национално ниво

       Национални закони и разпоредби.

       Колективни трудови договори и споразумения:

-         Споразумения, засягащи определен сектор или професия;

-         Споразумения между браншовите съюзи и работодателите;

-         Споразумения за определено работно място.

4.    Местно ниво

4.1           Политика на работното място

-         Споразумения за определено работно място;

-         Споразумения за определена фирма или корпорация.

4.2           Програми, насочени към общността.