МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА /МОТ/ И ПРОЦЕСЪТ НА РАТИФИКАЦИЯ

 

Как функцонира МОТ

    Международната организация на труда /МОТ/ се бори за мир и справедливост и си поставя за цел да създаде социално стабилен климат, в който работниците получават блага, както своите работодатели.

Конвенции и Препоръки

    Преговорите водят до окончателния текст на Конвенцията, което отнема няколко години. Конвенцията е минималният стандарт. Веднъж ратифицирана от  държавата- членка, Конвенцията обвързва страната като международен закон, с който трябва да се съобразява.

    Препоръките не се ратифицират и нямат обвързващ характер.

     Процес на ратификация на Конвенциите на МОТ

  1.    Представяне пред компетентните национални власти

-         Правителството може да констатира, че инструментът е вече напълно приложен в национален закон и в практиката и затова може да бъде да бъде ратифицирана.

-         Може да се препоръча постановление, за да се даде се посочат мерки, съгласно инструмента;

-         Може да се препоръча ратификацията да бъде отложена, за да се даде повече време за консултации или проучвания.

-         Или може да се препоръча Конвенцията да не бъде ратифицирана.

2.    Ако държавата- членка реши да ратифицира:

  -         Приема, че ще прилага Конвенцията. По този начин националното законодателство трябва да се преразгледа от гледна точка на  съответствието й с Конвенцията.

    -        Да се изготвят доклади през определени интервали от време спрямо изискванията на МОТ.

 

3.    Ако държавата- членка не предприеме действия

Комитетът от експерти напомня на държавата- членка за нейните ангажименти. Първото напомняне е 12 месеца след закриване на сесията на конференцията на МОТ. Второто напомняне е след изтичане на 18 месеца.

4.    Ако държавата- членка реши да не ратифицира конвенцията

5.    Държавата-членка трябва да изпраща доклади през определени интервали за пречките, поради които не може да ратифицира Конвенцията.