СЕМЕЕН КОДЕКС

 
Обн. ДВ. бр.41 от 28 Май 1985г., изм. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 1992г., попр. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 1992г., изм. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2003г.
 

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Глава втора. СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК

 

Глава трета. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ

 

Глава четвърта. ПРОИЗХОД

 

Глава пета. РОДСТВО

 

Глава шеста. ОСИНОВЯВАНЕ

 

Глава седма. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА

 

Глава осма. ИЗДРЪЖКА

 

Глава девета. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БРАКА

 

Глава десета. НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО

 

Глава единадесета. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ПРИ СЕМЕЙНОПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ

 

Допълнителни разпоредби  /  Преходни разпоредби

 

Преходни и Заключителни разпоредби /КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС /