EUROPEAN CONSUMER SUMMIT 2009НД Жени и майки против насилието в гр. Брюксел 2009

Потребители: Пазаруването онлайн набирa популярност в ЕС, но бариерите пред трансграничната търговия спъват развитието  му

 

Consumers: Online shopping increasingly popular inthe EU, but development "held back" by barriers to cross border trade/

 

Европейска Директива за правата на потребителите