Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение

Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение

Какво представлява услугата


Майка (осиновителка) студентка има право на еднократна помощ за отглеждане на дете независимо от доходите на семейството, при условие че:

  • живее постоянно с детето си в страната и детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
  • майката (осиновителката) е записана като студентка в редовна форма на обучение към датата на раждане на детето във висше училище, получило акредитация и създадено при условията и по реда на Закона за висшето образование, не е осигурена и не получава обезщетение за бременност и раждане, за отглеждане на дете или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на Кодекса за социално осигуряване.

Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът се изплаща след представяне на уверение/удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование, но не по-късно от навършване на една година от детето.

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред директора на Регионална дирекция за социално подпомагане. В същия срок, заповедта може да се обжалва и пред Административен съд и без да е изчерпана възможността за обжалването й по административен ред.
Заповедта за отказ подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на съда е окончателно.

– Правно основание
Закон за семейни помощи за деца – чл. 8в

– Какво е необходимо да приготвя предварително

Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, попълнено от правоимащото лице и подадено в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес по един от следните канали:

лично, като към заявлението декларация се прилага лична карта (за справка);
чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща;
по електронен път с квалифициран електронен подпис;
по електронен път посредством електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.

Необходими документи:

Към заявлението-декларация се прилагат следните документи, в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информацията по служебен път:

Заявление-декларация по образец;
Уверение/удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование за изплащане на втората половина от помощта.

Образци на документи
Образец АУ 1212 (приложение 8 към заповед № РД-01-92 от 5 април 2023 г. на министъра на труда и социалната политика);
Възможни начини за заявяване
• През портал за предоставяне на електронни услуги
• Със заявление на гише в център за административно обслужване
• Със заявление по пощата
• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване
– Описание на електронно заявяване
За да заявите услуга по електронен път, може да използвате един от следните начини:

Заявяване на електронна услуга чрез уеб базирана електронна форма:

Вход в Моето пространство (egov.bg).
Автентикация с възможност за избор на вид средство за електронна идентификация – Квалифициран електронен подпис (КЕП), мобилен електронен подпис, ПИК на НОИ или ПИК на НАП.
Изберете електронна административна услуга от Каталога на услугите.
Натиснете бутон Заяви услуга.

След избор на услуга се извършва автоматична проверка за наличен профил на потребителят в системата за сигурно електронно връчване (edelivery.egov.bg). В случай, че потребителят няма активен профил, или същият е деактивиран, бутон Продължи не може да бъде избран. Визуализира се съобщение „Нямате създаден профил в система еВръчване или е неактивен. За създаване/активиране на профил изберете тук”.

За да можете да подписвате документи от персоналния Ви профил в eGov.bg е необходимо да инсталирате NexU на Вашия компютър. Приложението NexU е базирано на стандарти, приети и регламентирани от Европейската комисия и Служи за връзка между Вашия интернет браузер и хранилището на електронния сертификат на Вашия компютър, с който се извършва подписването на документи. Видео инструкция за инсталация на компонента за еПодписване можете да видите тук.

Заявяване на електронна услуга чрез Системата за сигурно електронно връчване:

Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
Съхранете електронната форма на вашия компютър.
Отворете формата с Adobe Reader. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.
Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
Попълнете полетата във формата.
След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
След приключване, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата за Сигурно електронно връчване към Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

– Такси и срокове за предоставяне на услугата
Срок за предоставяне на услугата
14 дни

Такси
Не се заплаща за услугата

Последвайте ни в нашия бебешки свят ❤️