Парично обезщетение за осиновяване на дете до 5-годишна възраст

Парично обезщетение за осиновяване на дете до 5-годишна възраст
Видове обезщетения за осиновяване на дете до 5-годишна възраст, които се предоставят от държавното обществено осигуряване
 • парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 15 дни;
 • парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, които се изплащат на осиновителката/осиновителя, който сам е осиновил дете, за срок до 365 дни от датата на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст;
 • парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст, които се изплащат на осигурения осиновител, когато с осиновителката са съпрузи;
 • парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, когато не се ползва отпускът при осиновяване на дете;
 • при осиновяване на дете до 5-годишна възраст в случаите на тежко заболяване на осиновителката на детето или при смърт на осиновителката и/или на осиновителя на детето.

Това са лицата, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, с вноски за фонд “Общо заболяване и майчинство” на ДОО, а именно:

 • работниците и служителите, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, с изключение на лицата по ал. 10 и по чл. 4а, ал. 1;
 • държавните служители по Закона за държавния служител;
 • съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет;
 • военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, по Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и по Закона за специалните разузнавателни средства, офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана, както и лицата по чл. 69, ал. 6;
 • членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията и членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията;
 • управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон;
 • лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, с изключение на лицата по т. 1, 5 и 7, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;
 • кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по Закона за съдебната власт;
 • самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват за общо заболяване и майчинство – лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества; физически лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, но не са регистрирани като еднолични търговци; регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите;
 • съпрузите на лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, или на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност, които се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство;
 • морските лица.

(чл. 4, ал. 1, 3, 4 и 9 и чл. 4а, ал. 1 от КСО)

За придобиване право на парични обезщетения при осиновяване на дете до 5-годишна възраст е необходимо да са изпълнени следните условия:

 • към началото на отпуска лицата да са осигурени за общо заболяване и майчинство;
 • да имат най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо заболяване и майчинство. В сила от 1 август 2022 г. за придобиване право на обезщетение при осиновяване на дете за срок до 15 дни, осиновителят трябва да има най-малко 6 месеца осигурителен стаж, като осигурен за общо заболяване и майчинство.

Осигурителният стаж може да е прекъснат или непрекъснат и не е задължително да е положен непосредствено преди излизането в отпуск за бременност и раждане или при един и същ работодател;

 • да им е разрешен съответният вид отпуск.

(чл. 10; чл. 50, ал. 6 и чл. 53а от КСО и чл. 3 и 4 от НПОПДОО)

За придобиване право на това парично обезщетение е необходимо да са изпълнени следните условия:

 • лицето да упражнява трудова дейност към датата, от която се иска изплащане на парично обезщетение;
 • към датата, от която се иска изплащане на обезщетение лицето да и осигурено за общо заболяване и майчинство; към датата, от която се иска изплащане на обезщетение лицето да има най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство. Дванадесетмесечният осигурителен стаж може да е прекъснат или непрекъснат и не е задължително да е положен непосредствено преди датата, от която се иска обезщетението или при един и същ работодател;
 • датата, от която се иска изплащане на обезщетение да не е преди 1 юли 2018 г., тъй като разпоредбата на чл. 53г от КСО е в сила от 1 юли 2018 г.;
 • датата, от която се иска изплащане на обезщетение да е след 90-ия ден от деня на предаване на детето за осиновяване, независимо дали е ползван отпуск и изплащано обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

(чл. 53г от КСО и чл. 4 от НПОПДОО)

В осигурителния стаж, необходим за придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и за отглеждане на дете се включва:

 • времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 10 от КСО са работили при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото, начисленото и неизплатеното, както и неначисленото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО за съответната професия; когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време;
 • времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски върху не по-малко от минималната работна заплата за страната, за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 10 от КСО; когато възнаграждението на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 10, върху което са внесени осигурителните вноски, е по-малко от минималната работна заплата за страната, осигурителният стаж се зачита пропорционално; времето, за което за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 от КСО са внесени или дължими осигурителни вноски върху не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО, а за лицата за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната работна заплата за страната;
 • времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8, от самоосигуряващите се лица и дължимите осигурителни вноски от лицата по чл. 4а, ал. 1 от КСО;
 • времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 – 4 от КСО, за които не е определен минимален осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО, са работили при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителни вноски върху полученото, начисленото и неизплатеното, както и неначисленото възнаграждение, но върху не по-малко от минималната работна заплата за страната; когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното за него работно време, ако са внесени или дължими осигурителни вноски върху съответната пропорционална част от минималната работна заплата. В случаите по ал. 3, т. 5 не се дължат осигурителни вноски за Учителския пенсионен фонд;
 • времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
 • времето на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;
 • времето на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година (за 2020 г. – до 60 работни дни, за 2021 г. и 2022 г. – до 90 работни дни);
 • времето, през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст,  осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), през които не са имали право на парично обезщетение.

(чл. 9, ал.1 и ал. 2 от КСО)

Осигурената или осигуреният за общо заболяване и майчинство, които осиновяват дете имат право на парично обезщетение за срок до 365 календарни дни от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.

 • заявление-декларация, представено от осигуреното лице на осигурителя за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 календарни дни на основание чл. 53в, ал. 1 от КСО образец, приложение № 5 към НПОПДОО;
 • други специфични документи, в зависимост от конкретния случай, допълнително изискани от ТП на НОИ.

(чл. 4, т. 4 и чл. 9 и чл. 11, ал. 2 от НПОПДОО)

 • заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение на основание чл. 53г от КСО за остатъка до 365 дни при неизползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, приложение № 5а към НПОПДОО;
 • други специфични документи, в зависимост от конкретния случай, допълнително изискани от ТП на НОИ.

(чл. 4, т. 4 и чл. 9 и чл. 11, ал. 2 от НПОПДОО)

 • заявление-декларация, представено от осигуреното лице на осигурителя за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 3 от КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни по образец, приложение № 6 към НПОПДОО;
 • други специфични документи, в зависимост от конкретния случай, допълнително изискани от ТП на НОИ.

(чл. 4, т. 5 и чл. 9 и чл. 11, ал. 2 от НПОПДОО)

 • заявление-декларация, представено от осигуреното лице на осигурителя за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 от КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 2 КСО до 15 дни по образец, приложение № 3 към НПОПДОО;
 • други специфични документи, в зависимост от конкретния случай, допълнително изискани от ТП на НОИ.

(чл. 4, т. 2, чл. 9 и чл. 11, ал.2 от НПОПДОО)

 • Дневното парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст до 15 дни се определя в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на началото на отпуска при раждане на дете или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 – 5 от Кодекса за социално осигуряване.

  (чл. 41 и чл. 49 от КСО и чл. 31-35 от НПОПДОО)

 • Дневното парично обезщетение се изчислява както обезщетението при бременност и раждане и е в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е началото на отпуска. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 – 5 от Кодекса за социално осигуряване.

  (чл. 41 и чл. 49, ал. 1 и ал. 3 от КСО и чл. 31-35 от НПОПДОО)

 • Когато лицето е получавало парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, паричното обезщетение по чл. 53г е в размер 50 на сто от изчисления дневен размер на обезщетението при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Ако лицето не е ползвало отпуск и получавало парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, паричното обезщетение по чл. 53г е в размер 50 на сто от дневния размер на обезщетението при осиновяване на дете, определен по начина, описан в т. 6. При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане за следващо дете през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане по чл. 50а от КСО обезщетението се изчислява по начина, описан в т. 5б.

  (чл. 53г и чл. 49 от КСО и чл. 31-35 от НПОПДОО)

Паричните обезщетения на лица, които към началото на отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст са осигурени за общо заболяване и майчинство по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване, се изплащат поотделно по всяко от правоотношенията или за всяко от основанията. Лицата, които работят като осигурени за общо заболяване и майчинство по повече от едно правоотношение или основание за осигуряване при различни работодатели трябва да представят пред всеки от работодателите отделни заявления-декларации, приложение № 3, № 5 и № 6 към НПОПДОО.

(чл. 31, ал. 4 от НПОПДОО и чл. 8, ал. 1 от НМЕ)

При прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство през време на получаване на обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, на лицето се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението при осиновяване на дете по чл.53в. Паричното обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, когато не се ползва съответният отпуск се изплаща до датата на прекратяване на правоотношението или осигуряването.

(чл. 52 от КСО)

При тежко заболяване на осиновителката на дете до 5-годишна възраст, което я възпрепятства да гледа детето или при смърт на осиновителката, право на парично обезщетение при осиновяване на дете или за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст за времето на отпуска по чл. 167, ал. 1 от Кодекса на труда има осиновителя на детето, а с негово съгласие – един от родителите на осиновителката или на осиновителя на детето, когато работи по трудово правоотношение. При тежко заболяване на осиновителката на дете до 5-годишна възраст, което я възпрепятства да гледа детето, и при смърт на осиновителя, право на парично обезщетение при осиновяване на дете или за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст за времето на отпуска по чл. 167, ал. 2 от Кодекса на труда имат родителите на осиновителката или на осиновителя на детето. Когато лицето, което само е осиновило дете до 5-годишна възраст, почине или заболее тежко, което го възпрепятства да гледа детето, право на парично обезщетение при осиновяване или за отглеждане на дете до 2-годишна възраст за времето на отпуска по чл. 167, ал. 4 от Кодекса на труда има един от неговите родители, когато работи по трудово правоотношение. Когато починат и двамата осиновители на дете до 5-годишна възраст, право на парично обезщетение при раждане и осиновяване на дете или за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст за времето на отпуска по чл. 167, ал. 5 от Кодекса на труда има настойника, а с негово съгласие един от родителите на осиновителите на детето.

(чл. 51 от КСО)

Тежко заболяване на осиновителката е всяко патологично състояние (болест, травма, инвалидност), поради което тя не може да се грижи за детето, независимо кога е настъпило и независимо дали е довело до неработоспособност. Това състояние и неговият срок се установяват с протокол на ЛКК в здравното заведение, което лекува или наблюдава осиновителката. Протоколът на ЛКК съдържа:

трите имена на осиновителката по лична карта;
поводът за освидетелстването – ползване на отпуска за отглеждане на дете по чл. 167 от Кодекса на труда;
пълна диагноза на заболяването на осиновителката; срокът (от–до) за целия период, за който осиновителката не може да се грижи за детето. Началната дата на този срок се установява по наличната медицинска документация за заболяването на осиновителката. Тя може да бъде и преди датата на издаване на протокола; трите имена и датата на раждане на детето, което ще бъде гледано.
Протоколът се съставя в два екземпляра, единият от които се съхранява в здравното заведение към медицинската документация на осиновителката, а другият се предава на лицето, което ще ползва отпуска. Когато възможността за гледане на детето от осиновителката не се възстанови в срока, определен от ЛКК, той се продължава с нов протокол от ЛКК след ново освидетелстване.

(чл. 31-33 от НМЕ)

На лицето, което ползва отпуск при осиновяване на дете или за отглеждане на дете, в случаите на тежко заболяване на осиновителката, което я възпрепятства да гледа детето или при смърт на осиновителката и/или на осиновителя на детето, ако е осигурено за общо заболяване и майчинство и отговаря и на останалите необходими условия по КСО, се изплаща парично обезщетение в следните размери:

за периода на осиновяване на дете до 5-годишна възраст – парично обезщетение при осиновяване чл. 53в, ал. 1 от КСО;
за периода на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – месечно парично обезщетение по чл. 53 от КСО, чиито размер се определя за всяка календарна година със Закона за бюджета на ДОО.
(чл. 51 от КСО)

Осигурените лица – представят на осигурителя си:

– заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете по чл. 50, ал. 6 от КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 53в, ал. 2 от КСО – по образец, приложение № 3 към НПОПДОО

– заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53в, ал. 1 от КСО – по образец, приложение № 5 към НПОПДОО ;

– заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение на основание чл. 53г от КСО за остатъка до 365 дни при неизползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – по образец, приложение № 5а към НПОПДОО;

– заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 3 от КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни – по образец, приложение № 6 към НПОПДОО.

Осигурителите представят в НОИ:

– удостоверение относно правото на лицето на парично обезщетение – приложение № 10 към НПОПДОО;

– други специфични документи и данни;

Удостоверение приложение № 10 относно правото на лицето на парично обезщетение се представя в НОИ от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси в срок до 10-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя. В случай че осигурителят забави или не представи документите в НОИ, от същия се търси административнонаказателна отговорност.

(чл. 53б от КСО, чл. 9 и чл. 12 от НПОПДОО)

Самоосигуряващите се лица представят в НОИ:

– удостоверение относно правото на лицето на парично обезщетение – приложение № 11 към НПОПДОО;

– други специфични документи и данни;

Самоосигуряващите се лица представят удостоверение, приложение № 11 в НОИ в срок до 10-о число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетението с удостоверение приложение № 11.

Удостоверенията, приложение № 10 и приложение № 11 се представят по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) на подателя.

Удостоверенията, приложение № 10 и приложение № 11 се представят чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ или чрез използване на програмен продукт разпространяван безплатно от НОИ или друг програмен продукт, отговарящ на функционалните изисквания, структура и формат на данните утвърдени със заповед на управителя на НОИ, с квалифициран електронен подпис на подателя. При получаване на удостоверенията НОИ изпраща на електронния адрес на представилия документите потребител, регистриран по реда на чл. 18, съобщение с достъп до съдържанието на приети и неприети документи съгласно приложение № 14.

(чл. 14, чл. 15 и чл. 21 от НПОПДОО)

Когато правоотношението или осигуряването на лицата е прекратено поради ликвидация или прекратяване на осигурителя и когато трудовият им договор е прекратен по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда (служебно от инспекцията по труда) и са придобили право на парично обезщетение за осиновяване на дете до 5-годишна възраст преди прекратяването или ликвидацията и необходимите документи не се представени в НОИ от осигурителя преди прекратяването и ликвидацията, лицата могат да представят според конкретния случай със заявление по образец съгласно приложение № 15 към НПОПДОО необходимите документи посочени в образеца. Със същото заявление се представят и необходимите документи за изплащане на парично обезщетение за периодите след ликвидацията или прекратяването на осигурителя и когато трудовият договор е прекратен по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда, ако правото на обезщетение е придобито преди прекратяването или ликвидацията. Заявленията и документите се подават от лицата в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес, лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице, или по електронен път с КЕП или персонален идентификационен код (ПИК) на подателя. (чл. 24 от НПОПДОО) Лицата с прекратени правоотношения поради ликвидация или прекратяване на осигурителя, а от 15.04.2017 г. и когато трудовият договор е прекратен по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда (служебно от инспекцията по труда) представят в ТП на НОИ: – заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете по чл. 50, ал. 6 от КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 53в, ал. 2 от КСО – по образец, приложение № 3 към НПОПДОО – заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53в, ал. 1 от КСО – по образец, приложение № 5 към НПОПДОО ; – заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение на основание чл. 53г от КСО за остатъка до 365 дни при неизползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – по образец, приложение № 5а към НПОПДОО; – заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 3 от КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни – по образец, приложение № 6 към НПОПДОО – заявление по образец, съгласно приложение № 15 към НПОПДОО – за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване на осигурителя или при прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда; – акт за прекратяване на правоотношението; – други специфични документи и данни Заявяване на услугата – чрез уеб приложение достъпно през интернет страницата на НОИ или чрез програмен продукт на НОИ, или друг програмен продукт отговарящ на изискванията на НОИ, като се използва средство за електронна идентификация – КЕП – за осигурители и самоосигуряващи се лица; – на гише, в съответното ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес на заявителя – за лицата с прекратени правоотношения; – по електронен път, като се използват средства за електронна идентификация – КЕП или ПИК, издаден от НОИ, чрез Формата за контакт с НОИ – с достъп до персонални данни – за лицата с прекратени правоотношения; – по електронен път, като се използват средства за електронна идентификация – КЕП или ПИК, издаден от НОИ, чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Министерство на електронното управление” като съобщение до профила на ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес на заявителя – за лицата с прекратени взаимоотношения.

Когато след приема на документи за изплащане на парични обезщетения за бременност и раждане се установи, че те са нередовни или липсва необходим документ, както и за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с изчисляване и изплащане на паричните обезщетения, ТП на НОИ уведомява лицата, задължени да представят документи по тази наредба или упълномощените от тях да подават документи и данни лица, в срок до 7 работни дни от представянето на документите, като им дава необходимите указания за отстраняване на нередностите или за изясняване на фактите и обстоятелствата. Уведомяването се извършва чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес и по електронен път по реда на Закона за електронното управление. Уведомяването може да се извърши и по телефона, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице от ТП на НОИ. При невъзможност за уведомяване по някой от изброените начини, уведомяването се извършва с поставяне на съобщение на определено за целта място в териториалното поделение, Интернет страницата на Националния осигурителен институт или в общината или в кметството. Липсващите и коригираните документи/данни се представят в Националния осигурителен институт по общия ред в срок до 7 работни дни от уведомяването. Ако в срок до 7 работни дни от уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или не бъдат представени липсващите документи/данни, преценката на правото и определянето на размера на обезщетенията се прави въз основа на наличните редовни документи, на данните, свързани с осигуряването на лицата, които се представят в териториалните поделения на Националната агенция за приходите за всеки месец с декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”, както и въз основа на данните от регистрите на НОИ и от външни спрямо НОИ регистри.

(чл. 29 от НПОПДОО)

В срок до 3 работни дни от промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, включително и при промяна на платежната сметка за изплащането им, осигурените лица представят на осигурителите ново заявление-декларация, приложения от № 3, № 5, № 5а и № 6 към НПОПДОО и съответните доказателства към тях. В срок до 3 работни дни от получаване на заявление-декларацията за промяна в обстоятелствата осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси представят в НОИ удостоверение, приложение № 10 с попълнен раздел ІІ “Удостоверявам следните промени в обстоятелствата” с данни относно промяната.

Самоосигуряващите се лица представят в НОИ ново удостоверение, приложение № 11 в срок до 3 работни дни от промяната на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение.

(чл. 5, 10 и 13 от НПОПДОО)

Паричните обезщетения се изплащат от НОИ на правоимащите лица в срок до 10 работни дни от представяне на удостоверение, приложение № 10. Паричните обезщетения за период, обхващащ повече от един календарен месец, се изплащат в посочения срок за първия месец от периода, за останалите календарни месеци – до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, а за последния месец – до 5 работни дни след изтичане срока на обезщетението. Полагащите се суми се превеждат от НОИ по декларираните от лицата лични платежни сметки. Когато правоимащото лице пребивава в държава – членка на Европейския съюз или в държава, с която Република България има договор за износ на парични обезщетения, предоставяни от ДОО, обезщетението може да се преведе по посочена от лицето лична платежна сметка в държавата по пребиваване.

(чл. 39, ал. 1 и 2 и чл. 46 от НПОПДОО)

Ако лицето няма право на парично обезщетение, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на обезщетенията и помощите или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, издава разпореждане за отказ. Разпореждането се отменя, ако в давностния срок по чл. 115, ал. 2 от КСО лицето или осигурителят представят нови или допълнителни доказателства, установяващи правото на обезщетение.

Когато се установи, някое от обстоятелствата по чл. 40, ал. 4 от КСО, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на обезщетенията и помощите или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, издава разпореждане за спиране на производството по изплащане на обезщетението. Разпореждането за отказ и за спиране на производството се връчват на лицето лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес и по електронен път по реда на Закона за електронното управление. Разпореждането за отказ и за спиране на производството могат да се обжалват в 14-дневен срок от получаването им пред ръководителя на териториалното поделение на НОИ по реда на чл. 117 от КСО.

(чл. 40, ал. 3 от КСО и чл. 47 от НПОПДОО)

Последвайте ни в нашия бебешки свят ❤️